رهایی

دوشنبه 27 آذر 1396


همیشه ، مرگ ، رهاییست

هدیه شوم

شنبه 25 آذر 1396


تمام سه شنبه های ابری و بارانی را در پس کوچه های ذهنت قدم خواهم زد

یقینا وسوسه مرور خاطرات من قویتر از اراده فراموش کردن توست

هدیه شوم من به تو تشویش گاه و بیگاه خاطر توست
... من ...

شنبه 11 آذر 1396


گم شدن در گم شدن ، دین من است

نیستی در هست ، آیین من است

چون به یک دم صد جهان واپس کنم

بنگرم ، گام نخستین من است

من چرا گرد جهان گردم ، چو دوست

در میان جان شیرین من است


***


ای هفت گردون مست تو ، ما مهره ای در دست تو

ای هست ما از هست تو ، در صد هزاران مرحباذره

چهارشنبه 8 آذر 1396


عزیز دلم ، تولدت به من چه ...
آهای خبردار

سه‌شنبه 7 آذر 1396


آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه ی من شده ای آوار از گلوی من دستاتو  وردار ، دستاتو وردار از گلوی من ، از گلوی من دستاتو وردار ...